ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Mythberg Films Kft. (székhelye: 1125 Budapest, Varázs utca 3. fszt. 1., a továbbiakban: “Adatkezelő”) a
jelen Tájékoztatóban tájékoztatja az érintetteket a tevékenységével összefüggő – köztük a
www.mythbergfilms.hu weboldallal (“Weboldal”) kapcsolatban történő – adatkezeléséről.
Az Adatkezelő a tudomására jutó személyes adatokat mindenkor az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.), a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek,
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvénynek és a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz
elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megváltoztatására. A
módosításokról az Adatkezelő a Weboldalon rövid felhívás útján vagy a jelentősebb változásokról e-mail-ben
tájékoztatja az érintetteket. Amennyiben az érintett a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi az
Adatkezelő szolgáltatásait, az a Tájékoztató módosított rendelkezései elfogadásának minősül.
Az Adatkezelő az érintettel kötendő szerződésben a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól eltérő adatkezelésről is
megállapodhat vagy az adatkezelésre eltérő feltételeket is megállapíthat. Az egyedi szerződés és a
Tájékoztató közötti eltérés esetén az egyedi szerződésben foglaltak az irányadóak.
Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli a közvetlenül az érintettektől gyűjtött és a más
adatkezelőktől kapott személyes adatokat is.
A jelen Tájékoztató nem terjed ki olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a Weboldalon elhelyezett
hivatkozás vezet.
A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak jelentése mindenkor megegyezik a kifejezésnek a GDPR-ban
meghatározott fogalmával. Ennek megfelelően az alábbi fogalmak a következő jelentésekkel bírnak:
A személyes adat fogalma alatt értendő az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig
megőrzi e minőségét, amíg az adott információ alapján a természetes személy azonosítható.
Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett minden művelet és műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés.
Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
1. Az Adatkezelő adatai
Neve: MYTHBERG FILMS Film- és Videógyártó, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1125 Budapest, Varázs utca 3. fszt. 1.
Elérhetősége: office@mythbergfilms.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-282193
 
Adószáma: 12483433-2-43
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
2. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok tárolása
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a telephelyén (1051 Budapest, Budakeszi út 51. fszt. 81.)
található irodájában, valamint az az alábbi tárhely-szolgáltató szerverein tárolja:
A tárhely-szolgáltató neve: Webstation bt.
A tárhely-szolgáltató címe: 1031 Budapest Kecske utca 23.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: help@wst.hu
3. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, kezelésének célja, jogalapja, tárolásának
időtartama
3.1. A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe,
a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének
beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa.
Az adatkezelés célja: ezek a naplófájlban rögzített adatok statisztikai célra kerülnek felhasználásra, a
felhasználók egyéb személyes adataival nem kapcsolhatóak össze.
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6.
cikk (1) f) pont)
Az adatkezelés időtartama: a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges időtartamig.
3.2. Az üzleti partnerek, illetve közreműködőik személyes adatai
Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli az együttműködő partnereinek, valamint
azok munkavállalóinak, kapcsolattartóinak, természetes személy megbízottjainak és vállalkozóinak
személyes adatait.
A kezelt adatok köre: név, beosztás, munkahely, elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.),
adóazonosító jel, életrajzi adatok, fénykép-, hang- és képfelvétel.
Az adatkezelés célja: az együttműködés kialakításával és megvalósításával, szerződés teljesítésével
összefüggő kapcsolattartás és a szerződés teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: amennyiben az érintett maga az együttműködő partner, akkor az adatkezelés
jogalapja a szerződés teljesítése, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, az Adatkezelő
jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) b), c) és f) pont). Abban az esetben, ha az érintett a
nem természetes személy együttműködő partner kapcsolattartója, munkavállalója vagy egyéb
közreműködője, akkor az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, a
szerződés teljesítése vagy az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése az adatkezelés jogalapja
(GDPR 6. cikk (1) a), b) és f) pont)
Az érintett bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének
kezelésére vonatkozó hozzájárulását az office@mythbergfilms.hu e-mail címre küldött levélben
visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
Amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő
a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival,
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
 
Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonását követő 30. napig, egyéb
esetekben az együttműködés megszűnését követő 5 évig, kivéve, ha az adat megőrzése az Adatkezelő
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ebben az esetben az Adatkezelő az érdek megszűnéséig
kezeli az adatokat. A természetes személy együttműködő partnerek nevét, címét és adóazonosítóját az
Adatkezelő az együttműködés megszűnését követő 8 évig őrzi (Számviteli törvény 169. §).
4. Az érintettek jogai
4.1. Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14 cikke szerinti információkat az érintettek
rendelkezésére bocsássa, valamint a GDPR 15-22. és 34. cikke szerinti tájékoztatást az érintettek részére
megadja. Az érintettek az Adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségére küldött levélben kérhetnek
tájékoztatást a személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatban.
4.2. Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; a címzettek vagy a címzettek
kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának
időtartama; az érintett által gyakorolható jogok (helyesbítés, törlés, tiltakozás, adatkezelés korlátozása);
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ és
az automatizált döntéshozatal ténye.
Az érintett kérésére az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a rá vonatkozóan kezelt személyes
adatok másolatát; első alkalommal díjmentesen, majd ésszerű mértékű díj ellenében.
4.3. Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat helyesbítse vagy hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje. Az érintett
ezen kérését az Adatkezelő 1. pont szerinti elérhetőségeire küldheti el.
4.4. Törléshez való jog: Az Adatkezelő a kérelem átvételétől számított 30 napon belül törli az érintettre
vonatkozó személyes adatokat, amennyiben azt az érintett a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében megjelölt
indokok (pl. az adatkezelési cél megszűnt; az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek
más jogalapja nincs; az adatkezelés jogellenes; az érintett tiltakozik az adatkezés ellen és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján törölni
kell) alapján kéri. Az Adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt okok (pl. az adatkezelés a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása vagy jogi kötelezettség
teljesítése céljából vagy jogi igények érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges) alapján jogosult a
törlést megtagadni.
4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az érintett vitatja a rá vonatkozó személyes adatok
pontosságát, kérheti, hogy az Adatkezelő a pontosságuk ellenőrzésének idejére korlátozza az érintett
személyes adatok kezelését.
Az érintett akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett
ellenzi a személyes adatok törlését, vagy ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igénye érvényesítéséhez. Abban az esetben is
jogosult az érintett az adatkezelés korlátozását kérni, ha tiltakozott az adatkezelés ellen; ilyenkor a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A korlátozás időtartama alatt a személyes
adatokat a tárolás kivételével csak kivételes esetben lehet kezelni.
4.6. Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Adatkezelőtől megkapja, illetve hogy
ezeket az adatokat ő vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek
továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált
módon történik.
 
4.7. Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében
történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból
történő kezelése ellen.
4.8. Jogérvényesítés: Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak
az 1. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges
jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a jogainak megsértése esetén az illetékes
bírósághoz fordulhat vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).
5. Az adatkezelés módja, adattovábbítás, adatbiztonság
5.1. Az érintettek adatait az Adatkezelő – az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül – nem hozza
nyilvánosságra és harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat,
illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles, vagy ha a tevékenységét harmadik személynek részben
vagy egészben átadja. Ha az Adatkezelő a filmalkotást koprodukciós partnerek, támogató szervezetek
bevonásával valósítja meg, részükre a szükséges terjedelemben hozzáférhetővé teszi az érintettek
személyes adatait.
5.2. Az Adatkezelőt az adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen
felelősség nem terheli sem az érintettel, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a
megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt az
Adatkezelővel szemben, az igény kielégítéséért az érintett köteles az Adatkezelő helyett helytállni. Az
érintett az elérhetőségeinek megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail
címről vagy telefonszámról kizárólag ő kommunikál, illetve vesz igénybe bármilyen szolgáltatást.
5.3. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait átadhatja a tevékenységének megvalósításában részt vevő
közreműködői (megbízottjai, alvállalkozói) részére, az Adatkezelővel fennálló szerződésük teljesítése
céljából és az ahhoz szükséges mértékben; ezek a közreműködők így adatfeldolgozóként az Adatkezelő
nevében kezelik az adatokat. Az adatfeldolgozók a személyes adatokat önállóan nem, kizárólag az
Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik.
5.4. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely vállalja, hogy az Adatkezelőtől
kapott személyes adatokat a GDPR-nak, a fenti magyar jogszabályoknak és az Adatkezelő utasításainak
megfelelően kezeli, továbbá az adatkezelése során a személyes adatok védelme és az érintettek jogainak
érvényesülése érdekében legalább a jelen Tájékoztató szerinti garanciákat nyújtja.
5.5. A Weboldal látogatottságának, forgalmának mérése, elemzése céljából a Google Analitics (Google Inc.)
személyes adatokat gyűjt a Weboldal felhasználóitól. Ebből a célból rögzítheti a felhasználók IP címét,
látogatási adatait és keresési előzményeit. Ezen szolgáltató adatkezelésére a jelen Tájékoztató nem
terjed ki, a szolgáltató a személyes adatokat a saját adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően kezeli.
5.6. Az Adatkezelő megtesz minden olyan – a tudomány és technológia állására és a megvalósítás
költségeire, továbbá az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázatra tekintettel megfelelő –
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, gondoskodik
azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés,
továbbá az esetleges hozzáférhetetlenné válás ellen.
Budapest, 2018. november 1.
 
Mythberg Films Kft.
1125 Budapest, Varázs utca 3. fszt. 1.